lyricsrail.com

सुन रे दगड़या बात सुनी जा …
बात सुनी जा मेरी …
सुन रे दगड़या बात सुनी जा …
बात सुनी जा मेरी …
जिकुड़ी मा नौउ तेरु लिख्यु च ..
आंख्यु मा छाप तेरी ..

सच माना न मान गेल्या ..
त्वेमा च जिया मेरी
सच माना न मान गेल्या ..
त्वेमा च जिया मेरी
माछी मै पानी जनि तू ..
फूल छो मै …तू मेरु भोरु …
माछी मै पानी जनि तू ..
फूल छो मै …तू मेरु भोरु …

स्वीणा मा देखि छेयी जनि ..
सेंदिस पायी मेन वनि ..
नापी तोली की सांचा मा ढली ..
मन का ख्याल मा छाई जनि ..
स्वीणा मा देखि छेयी जनि ..
सेंदिस पायी मेन वनि ..
नापी तोली की सांचा मा ढली ..
मन का ख्याल मा छाई जनि ..
राजुली सी बांद छेयी तू …
सरुली कुमेण मेरी …
राजुली सी बांद छेयी तू …
सरुली कुमेण मेरी …

सुन रे दगड़या बात सुनी जा …
बात सुनी जा मेरी …

घास का बाना बण मा जांदु ..
तेरी सुद मा रुति ऐ जान्दु ..
जादू ये तेरु कनु कर्यु च ..
घर मा ब्व़े की गाली खांदू ..

घास का बाना बण मा जांदु ..
तेरी सुद मा रुति ऐ जान्दु ..
जादू ये तेरु कनु कर्यु च ..
घर मा ब्व़े की गाली खांदू ..
मार ग्यायी मति मेरी ..
चित नि रेई बस मा मेरु …
मार ग्यायी मति मेरी ..
चित नि रेई बस मा मेरु …
माछी मै पानी जनि तू ..
फूल छो मै …तू मेरु भोरु ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here